آموزش شهروندی

آموزش شهروندی

معرفی آموزش شهروندی

ماده 1: تعاريف

 خانه آموزش هاي شهروندي: خانه آموزش هاي شهروند ي از اركان اجرايي مديريت محل ه مي باشد كه در جهت نهادينه ساز ي مهارت هاي اجتماعي وتوانمند سازي شهروندان در كسب مهارت هاي شهروندي، مسئوليت پذيري، تفكرمنطقي و احترام به حقوق فردي و كسب صفات مثبت و ارزش هاي اخلاقي وانساني در قالب فعاليت هاي مشاركتي داوطلبانه آموزشي - ترويجي فعاليت مي كند.

ماده 2: اهداف

 

ماده 2: اهداف اهداف اصلي:ارتقاي دانايي ها، خواسته ها و توانمندي هاي شهروندان و آشنايي شهروندان با حقوق و تكاليف شهروندي در راستاي رسيدن به زندگي سالم و حيات اجتماعي مطلوب با تأثير در ابعاد زير:- بينش (ژرف انديشي، جامع نگري، تعادل در واق عبيني و آرما نگرايي درامور شهري و ...)؛

فصل پنجم: خانه آموزش های شهروندی ٧٩

- دانش (افزايش اطلاعات و آگاه يها و ...)؛

- منش (درك متقابل، انصاف، پذيرش، انعطاف پذيري، وفاي به عهد،

صرفه جويي، وجدان كار و ...)؛

- روش (همياري، تعاون و مشاركت).

2-2 اهداف فرعي:

1- تقويت مهارت هاي اجتماعي و توانمند ي هاي فعاليت گروهي وداوطلبانه اقشار اجتماعي در محلات؛

2- ايجاد ساختارهاي مشاركت جويانه آموزشي در سطح محلات شهر تهران؛

3- حاكم ساختن ارزش هاي اخلاقي در برنامه هاي اجتماعي و فرهنگي درسطح شهر؛

4- ارتقاي اخلاق و رفتار شهروندي و ارزش هاي ديني در همه عرصه هايشهري از جمله: حمل و نقل، ترافيك، زيست شهري، روابط فردي و اجتماعي و ...؛

5- ارتقاي همبستگي اجتماعي بر اساس هويت و سبك زندگي ديني؛

6- ايجاد زمينه هاي عملي تجربه شهروندي و ارائه آموزش هاي واقع گرايانه شهروندي؛

7- برقراري ارتباط نزديك و مؤثر مديريت شهري براي تبادل اطلاعات وديدگاه ها در خصوص تكاليف و حقوق شهروندي؛

8- تقويت حس مسئوليت پذ يري اجتماعي در برابر مسائل عمومي ومشاركت در رسيدگي به آن ها همچون پسماند، ترافيك، آلودگي هوا ، محيط زيست شهري و محلات.

ماده 3: رويكردها

1- ترويج و توسعه آموز شهاي عمومي و مهارتهاي اجتماعي مور د نيازفعالان اجتماعي با ب هكارگيري روش هاي آموزش مستقيم، مكتوب و مجازي؛ ٨٠ آشنايي با ساختار، اهداف، رویکردها و محورهای فعالیت خانه هاي مدیریت محلات شهر تهران

2- به كارگيري مربيان و اساتيد آشنا به مباحث و اهداف خانه؛ پرهيز از ارائه آموزش هاي كلاسيك و آكادميك و ارائه آموز شهاي كاربردي و ب هروز؛

3- بهره گيري از مشاركت و همراهي نهادها و شخصيت هاي تأثير گذار وذي نفوذ محله در راستاي ارائه خدمات آموزشي به شهروندان محله و تعامل باآن ها از جمله: سازمان هاي مديريت شهري، راهور، مدارس و مساجد؛

4- توانمندسازي هدفمند براي گروه ها و جامعه هدف از قبيل : كودكان،نوجوانان، بزرگسالان و ...؛

5- رصد آموزش ها و سنجش اثربخشي اقدامات.ماده 4: ساختار سازماني خانه آموزش هاي شهروندي و كانون هاي زيرمجموعه آن تحت نظارت مديرمحله به صورت تعاملي، مشاركتي، شبك ه اي و فعاليت هاي تيمي، به اجراي

برنامه هاي خود مي پردازند. اداره كل آموزش هاي شهروند ي شهرداري تهران مسئوليت سياست گذاري و هدايت كلان خانه را بر عهده دارد و كمك هاي ما لي احتمالي شهرداري تهران از محل اعتبارات اين اداره كل قابل ارائه خواهد بود.

1- ساختار سازماني خانه آموزش هاي شهروندي - نمودار 5

كانون ،پيشگامان اخلاق شهروندي ،كانون مادر وكودك ،كانون آموزش ياران محله مدير محله خانه آموزشهاي شهروندي

فصل پنجم: خانه آموزش های شهروندی

ماده 5: شرايط اختصاصي مسئول خانه

مسئول خانه ضمن دارا بودن شرايط عمومي مي بايست داراي شرايط اختصاصي زير نيز باشد:

- دارا بودن مدرك كارشناسي يا بالاتر يا 2 سال سابقه فعاليت مؤثر براي مدرك تحصيلي پايين تر؛

- سابقه فعاليت هاي آموزشي، تربيتي و پرورشي.

ماده 6: محورهاي اصلي فعاليت و كاركردهاي مورد انتظار

علاوه بر محورهاي عمومي و مشترك خانه ها، انتظار مي رود تا موارد ذيل توسط مسئولين خان هها و كانو نها صورت پذيرد:

1- ارتقاي فرهنگ نظم و انضباط و قانو نگرايي؛

2- ارتقاي روحيه قناعت و ساد هزيستي با تأكيد بر اصلاح الگوي مصرف؛

3- گسترش فرهنگ حلم و صبر و آرامش و مهرباني؛

4- تقويت ارتباط و تعامل واحدهاي همسايگي در سطح محلات؛

5- ارتقاي فرهنگ نظافت و بهداشت اجتماعي با تأكيد بركاهش توليد وتفكيك پسماند از مبدأ؛

6- ارتقاي فرهنگ شهروندان به منظور كاهش و ساماندهي ترافيك بامحوريت كاهش آلودگي هوا؛

7- راه اندازي، پذيرش داوطلبان و برگزاري جشنواره هاي آموزشي –ترويجي (مشكات و ...)؛

8- طراحي و اجراي برنام ههاي آموزشي، ترويجي، پرورشي مرتبط بااهداف؛

9- ساماندهي و حمايت از فعاليت هاي كانون ه اي خانه آم وزش هاي شهروندي از جمله كانون ه اي: پيشگامان اخلاق  شهروندي، آموزش ياران محله، مادر و كودك؛٨٢ آشنايي با ساختار، اهداف، رویکردها و محورهای فعالیت خانه هاي مدیریت محلات شهر تهران

10- تسهيل گري برنامه هاي مرتبط در جهت شناسايي و حل مسائل باهمكاري و مشاركت كارشناسان ادارات تخصصي و واحدهاي خدمات شهري،حمل و نقل و ترافيك و ديگر حوز هها در منطقه و ناحيه و سراي محله؛

11- همكاري در توليد و توزيع محصولات و خدمات آموزشي.

مطالب
خانه جهاد و ایثار
معرفی خانه جهاد و ایثار
خانه خدمات اجتماعی
معرفی خانه خدمات اجتماعی
آموزش شهروندی
معرفی آموزش شهروندی
خانه دوام و ایمنی
معرفی خانه دوام و ایمنی
خانه دانش و پژوهش
معرفی خانه دانش و پژوهش
خانه ورزش
معرفی خانه ورزش
خانه خانواده و سبک زندگی
معرفی خانه خانواده و سبک زندگی
خانه قرآن و عترت
معرفی خانه قرآن و عترت
فناوری اطلاعات
معرفی فناوری اطلاعات
خانه سلامت ومحیط زیست
معرفی خانه سلامت و محیط زیست
خانه هنر و ادب
معرفی خانه هنر و ادب سرای محله آسمانها