خانه خدمات اجتماعی

خانه خدمات اجتماعی

معرفی خانه خدمات اجتماعی

ماده 2: اهداف

1- كاهش آسيب هاي اجتماع ي از طريق شناسايي، پيشگيري، مهار و كنترل آسيب ها در سطح محل هاي؛

2- ارتقاي كيفيت زندگي و رفاه عمومي شهروندان، كاهش فقر و توسعه عدالت اجتماعي در محلات؛

3- ارتقاي مسئوليت پذيري اجتماعي ساكنان محله به عنوان يك شهروند مسئول و آگاه؛

4- توانمندسازي و پرورش مهار تهاي خلاقانه افراد و ايجا د بسترهاي كارآفريني؛

5- توانمندسازي افراد آسيب ديده و در معرض آسيب؛

6- ارتقاي سطح دانش و آگاهي شهروندان نسبت به جاذب ههاي تاريخي، فرهنگي و اجتماعي شهرتهران؛

7- تقويت ظرفيت هاي اقتصادي و شكوفايي اقتصاد محلي.

ماده 3: رويكردها

1- شناسايي زمينه هاي كارآفريني، مهارت آموزي و توانمندسازي و ايفاي نقش تسهيل گر در حوزه كارآفريني محله اي؛

2- حمايت مستمر و فراگير از اقشار آسيب ديده و در معرض آسيب؛

3- توسعه ظرفيت هاي گردشگري شهر تهران؛

4- تعامل سيستمي و مستمر با سازمان ها و نهادهاي مرتبط از قبيل : بهزيستي، نيروي انتظامي، خيري هها، مراكز كارآفريني و...)؛

5- جلب مشارك تهاي مردمي در عرص ههاي اجتماعي؛

6- اجراي كامل طرح حامي (حمايت اجتماعي مردم يار ) با استفاده از ظرفيت مجمع خيرين؛

7- برگزاري برنام ههاي گردشگري شهري؛

8- تمركز كليه اقدامات حمايتي از طريق بانك اطلاعات محرومين و تأكيد بر ارائه خدمات بر مبناي عدالت توزيعي؛

9- بهره گيري از ظرفيت هاي سازمان هاي مردم نهاد و گروه هاي مردمي جهت اجراي برنام ههاي اين حوزه.

ماده 4: ساختار سازماني

خانه خدمات اجتماعي و كانو نه اي زيرمجموعه آن تحت نظارت مدير محله به صورت تعاملي، مشاركتي، شبك هاي و فعاليت هاي تيمي، به اجراي برنامه هاي خود مي پردازند؛ خانه خدمات اجتماعي تابع سياس ت هاي سازمان رفاه، خدمات و مشاركت هاي اجتماعي بوده كمك هاي مال ي و پشتيباني احتمالي از سوي شهرداري تهران به خانه ه ا از محل اعتبارات اين سازمان تأمين خواهد شد. همچنين اين سازمان جهت هم افزايي اقدامات محله محور خود مي تواند نسبت به تشكيل شوراي سياس تگذاري با مشاركت سازمان ها و نهادهاي مرتبط با موضوعات خانه اقدام نمايد.

ماده 5: شرايط اختصاصي مسئول خانه

مسئول خانه ضمن دارا بودن شرايط عمومي مي بايست داراي شرايط اختصاصي زير نيز باشد:

- دارا بودن مدرك تحصيلي كارشناسي يا بالاتر در يكي از رشته هاي حوزه اجتماعي از قبيل : مددكاري اجتماعي،  روانشناسي، علوم اجتماعي، مديريت و برنامه ريزي فرهنگي، پژوهشگري، رفاه اجتماعي، گردشگري و... يا 2 سال سابقه فعاليت مؤثر براي مدرك تحصيلي پايين تر؛

- سابقه فعاليت هاي اجتماعي.

ماده 6: محورهاي اصلي فعاليت و كاركردهاي مورد انتظار

محورهاي اصلي فعاليت خانه خدمات اجتماعي را مي توان ارائه خدمات اجتماعي، رفاهي و مددكاري به شهروندان، مخصوصاً افراد آسيب ديده و در معرض آسيب اجتماعي، آموزش، ترويج و مشاوره ، حمايت و توانمندساز ي و مهارت آموزي براي رشد و توسعه خلاقيت در شغل و زمينه ساز ي كارآفرين ي و اشتغال حداكثري دانست كه علاوه بر محورهاي عمومي و مشترك خانه ها انتظار مي رود موارد ذيل توسط مسئولين خان هها و كانونها صورت پذيرد:

1- شناسايي و توسعه هست ههاي مداخل هگر مردمي؛

2- تقويت شبك ههاي رفاهي و اجتماعي در سطح محله؛

3- شناسايي و احصاي مشكلات و مسائل اجتماعي محله؛

4- اقدام در جهت بلوك بندي اجتماعي محله؛

5- تشكيل پرونده اجتماعي محله؛

6- انتخاب رابطان محله بر اساس بلوك هاي اجتماعي تعيي نشده؛

7- همكاري در پيشگيري، كاهش و كنترل آسيب هاي اجتماعي محله از طريق آموزش، اطلا عرساني و آگا هسازي؛

8- شناسايي و بهر همندي از اساتيد، مربيان و مددجويان آگاه و متعهد در حوزه هاي مرتبط؛

9- ارائه خدمات اجتماعي و رفاهي به ساكنان محله؛

10- شناسايي ظرفيت هاي محله اي (كارآفرينان ، كارگاه ها ، كارخانه ها ، مشاغل خانگي و...)؛

11- برگزاري دوره هاي آموزشي و مهارت آموزي؛

12- ارائه مشاوره به علاقه مندان مستعد در امور كسب و كار وكارآفريني از طريق مشاورين متخصص؛

13- حمايت و پشتيباني از ايجاد و توسعه تعاوني هاي محله اي؛

14- برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي گردشگري شهري؛

15- برقراري ارتباط با سازمان ها و نهادهاي مرتبط از قيبل: بهزيستي و ... بر اساس سياس تهاي سازمان رفاه، خدمات و مشارك تهاي اجتماعي؛

16- برگزاري اردوها و گشت هاي محله اي و شهري براي اقشار خاص وجامعه هدف تعيين شده از سوي سازمان.

مطالب
خانه جهاد و ایثار
معرفی خانه جهاد و ایثار
خانه خدمات اجتماعی
معرفی خانه خدمات اجتماعی
آموزش شهروندی
معرفی آموزش شهروندی
خانه دوام و ایمنی
معرفی خانه دوام و ایمنی
خانه دانش و پژوهش
معرفی خانه دانش و پژوهش
خانه ورزش
معرفی خانه ورزش
خانه خانواده و سبک زندگی
معرفی خانه خانواده و سبک زندگی
خانه قرآن و عترت
معرفی خانه قرآن و عترت
فناوری اطلاعات
معرفی فناوری اطلاعات
خانه سلامت ومحیط زیست
معرفی خانه سلامت و محیط زیست
خانه هنر و ادب
معرفی خانه هنر و ادب سرای محله آسمانها