مشاور روانشناسی

مدرس این دور سرکار خانم سوسن نظری می باشند. عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور
هزینه ثبت نام در دوره: رایگان

لطفا جهت ثبت نام در دوره، کاربری خود را به شرکت کننده تغییر دهید.

وضعیت دوره : دوره آموزشی غیرفعال است تاریخ ثبت : 1398/8/1
تاریخ شروع دوره : 1398/8/1 تاریخ پایان دوره : 1398/8/29
نوع دوره : دوره حضوری نوع تدریس : گروهی
پیش نیاز :

-

وسایل مورد نیاز :

-

اهداف دوره :

-

مفاد درسی :

-

مشاور روانشناسی
نام محل برگزاری
مدرسان