روانشناسی عمومی

هزینه ثبت نام در دوره: 500,000 ریال
وضعیت دوره : فعال تاریخ ثبت : 1398/6/25
تاریخ شروع دوره : 1398/7/8 تاریخ پایان دوره : 1398/7/29
نوع دوره : دوره حضوری نوع تدریس : گروهی
پیش نیاز :

-

وسایل مورد نیاز :

-

اهداف دوره :

-

مفاد درسی :

-

روانشناسی عمومی
نام محل برگزاری
مدرسان