مهارت های زندگی در سرای محله آسمان

هزینه ثبت نام در دوره: 500,000 ریال
وضعیت دوره : دوره آموزشی غیرفعال است تاریخ ثبت : 1398/4/4
کد دوره : r546201897 نوع دوره : دوره های آموزشی
تاریخ شروع دوره : 1398/4/22 تاریخ پایان دوره : 1398/5/12
پیش نیاز :

وسایل مورد نیاز :

اهداف دوره :

مفاد درسی :

مهارت های زندگی در سرای محله آسمان
محل برگزاری
مدرسان