مهارت های زندگی

این کارگاه یک روزه جهت آشنایی با دوره مهارت زندگی است و رایگان می باشد. دوره اصلی متعاقبا اعلام خواهد شد.
هزینه ثبت نام در دوره: رایگان
وضعیت دوره : فعال تاریخ ثبت : 1398/3/28
کد دوره : r974130268 نوع دوره : کارگاه آموزشی
تاریخ شروع دوره : 1398/4/8 تاریخ پایان دوره : 1398/4/8
پیش نیاز :

وسایل مورد نیاز :

اهداف دوره :

مفاد درسی :

مهارت های زندگی
محل برگزاری
مدرسان