فرشته حسن زاده

ممتاز انجمن خوشنویسی ایران
فرشته حسن زاده

تخصص ها:

برای دریافت فایل رزومه مدرس کلیک کنید.

مدرسان

فرشته حسن زاده
ممتاز انجمن خوشنویسی ایران
فرشته رضایی
مهندسی اقتصاد کشاورزی و فنی حرفه ای نقاشی
سمیرا کارگزار
علوم تربیتی
سوسن عطار
مدرس قرآن
ندا نهضتی
روان شناسی عمومی