فرهاد طاوسی

مربی درجه یک و ممتاز کشور
فرهاد طاوسی

تخصص ها: شیهان - دان 7 - کاراته سبک کیو کوشین

برای دریافت فایل رزومه مدرس کلیک کنید.

مدرسان

فرشته حسن زاده
ممتاز انجمن خوشنویسی ایران
فرشته رضایی
مهندسی اقتصاد کشاورزی و فنی حرفه ای نقاشی
سمیرا کارگزار
علوم تربیتی
سوسن عطار
مدرس قرآن
ندا نهضتی
روان شناسی عمومی