فائزه جعفری

مترجمی عربی
فائزه جعفری

تخصص ها: تدریس زبان انگلیسی

مدرسان

ندا نهضتی
روان شناسی عمومی
فائزه جعفری
مترجمی عربی
آقای عبداللهی
استاد شطرنج
فاطمه مقدسی
کارشناس روانشناسی