فائزه جعفری

مترجمی عربی
فائزه جعفری

تخصص ها: تدریس زبان انگلیسی

مدرسان

یاسمن مرادی
مدرس و برگزارکننده
کبری صالحی
کارشناسی تربیت