فائزه جعفری

مترجمی عربی
فائزه جعفری

تخصص ها: تدریس زبان انگلیسی

برای دریافت فایل رزومه مدرس کلیک کنید.

مدرسان

یاسمن مرادی
مدرس و برگزارکننده
کبری صالحی
کارشناسی تربیت