ندا نهضتی

روان شناسی عمومی
ندا نهضتی

تخصص ها: مشاوره روان شناسی - تدریس هنر شاد زیستن

برای دریافت فایل رزومه مدرس کلیک کنید.

مدرسان

یاسمن مرادی
مدرس و برگزارکننده
کبری صالحی
کارشناسی تربیت