نازنین شهبازی

کارشناس مترجمی زبان انگلیسی
نازنین شهبازی

تخصص ها: مدرس زبان انگلیسی

مدرسان

ندا نهضتی
روان شناسی عمومی
فائزه جعفری
مترجمی عربی
آقای عبداللهی
استاد شطرنج
فاطمه مقدسی
کارشناس روانشناسی