نازنین شهبازی

کارشناس مترجمی زبان انگلیسی
نازنین شهبازی

تخصص ها: مدرس زبان انگلیسی

مدرسان

فرشته حسن زاده
ممتاز انجمن خوشنویسی ایران
فرشته رضایی
مهندسی اقتصاد کشاورزی و فنی حرفه ای نقاشی
سمیرا کارگزار
علوم تربیتی
سوسن عطار
مدرس قرآن
ندا نهضتی
روان شناسی عمومی