نازنین شهبازی

کارشناس مترجمی زبان انگلیسی
نازنین شهبازی

تخصص ها: مدرس زبان انگلیسی

مدرسان

یاسمن مرادی
مدرس و برگزارکننده
کبری صالحی
کارشناسی تربیت