فاطمه مقدسی

کارشناس روانشناسی
فاطمه مقدسی

تخصص ها: روانشناسی

مدرسان

ندا نهضتی
روان شناسی عمومی
فائزه جعفری
مترجمی عربی
آقای عبداللهی
استاد شطرنج
فاطمه مقدسی
کارشناس روانشناسی