فاطمه مقدسی

کارشناس روانشناسی
فاطمه مقدسی

تخصص ها: روانشناسی

مدرسان

یاسمن مرادی
مدرس و برگزارکننده
کبری صالحی
کارشناسی تربیت