فرشته رضایی

مهندسی اقتصاد کشاورزی و فنی حرفه ای نقاشی
فرشته رضایی

تخصص ها:

در حال حاضر رزومه ای برای نمایش وجود ندارد.

مدرسان

یاسمن مرادی
مدرس و برگزارکننده
کبری صالحی
کارشناسی تربیت