فرشته حسن زاده

ممتاز انجمن خوشنویسی ایران
فرشته حسن زاده

تخصص ها:

در حال حاضر رزومه ای برای نمایش وجود ندارد.

مدرسان

یاسمن مرادی
مدرس و برگزارکننده
کبری صالحی
کارشناسی تربیت