فرشته حسن زاده

ممتاز انجمن خوشنویسی ایران
فرشته حسن زاده

تخصص ها:

برای دریافت فایل رزومه مدرس کلیک کنید.

مدرسان

یاسمن مرادی
مدرس و برگزارکننده
کبری صالحی
کارشناسی تربیت