آقای عبداللهی

استاد شطرنج
آقای عبداللهی

تخصص ها: مدرس شطرنج

مدرسان

یاسمن مرادی
مدرس و برگزارکننده
کبری صالحی
کارشناسی تربیت