آقای عبداللهی

استاد شطرنج
آقای عبداللهی

تخصص ها: مدرس شطرنج

مدرسان

ندا نهضتی
روان شناسی عمومی
فائزه جعفری
مترجمی عربی
آقای عبداللهی
استاد شطرنج
فاطمه مقدسی
کارشناس روانشناسی