فرشته رضایی

مهندسی اقتصاد کشاورزی و فنی حرفه ای نقاشی
فرشته رضایی

تخصص ها:

در حال حاضر رزومه ای برای نمایش وجود ندارد.

مدرسان

فرشته رضایی
مهندسی اقتصاد کشاورزی و فنی حرفه ای نقاشی
سمیرا کارگزار
علوم تربیتی
سوسن عطار
مدرس قرآن
ندا نهضتی
روان شناسی عمومی
فائزه جعفری
مترجمی عربی