فرشته رضایی

مهندسی اقتصاد کشاورزی و فنی حرفه ای نقاشی
فرشته رضایی

تخصص ها:

برای دریافت فایل رزومه مدرس کلیک کنید.

مدرسان

فرشته رضایی
مهندسی اقتصاد کشاورزی و فنی حرفه ای نقاشی
سمیرا کارگزار
علوم تربیتی
سوسن عطار
مدرس قرآن
ندا نهضتی
روان شناسی عمومی
فائزه جعفری
مترجمی عربی