ممتاز انجمن خوشنویسی ایران

فرشته حسن زاده

فرشته حسن زاده
تخصص ها:

در حال حاضر رزومه ای برای نمایش وجود ندارد.

مدرسان

یاسمن مرادی
مدرس و برگزارکننده
کبری صالحی
کارشناسی تربیت